Videokeman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (85 votes, average: 4.89 stars)
Loading...

Saya Na Marugun – Zardy and Ah-Ah Lyrics
VIDEOKEMAN 00:00


Lyrics of Saya Na Marugun – Zardy and Ah-Ah

Maregen sa ginawa
pililang akun

Igera pkatademan akun a
deeran reketa kapakaya

Inao pililang ko
di mararata ginawangka

toman ako bo ko pasad ta
panamarangko a makatarosa
ta a dowa

[Chorus]
Pililang ko sayana pakaranon
pililang ko seka boy sei sa puso
Sayanaa marugun a dita die kanggaring
ka diako iran pakayin ka da uba akun tamok
Sayanaa marugun a dita die kanggaring
ka diako iran pakayin ka da uba akun tamok

Maregen sa ginawa
maregen pamikerun

maregen tarimaan
a di seketa

e korisa sa doniya
taman sa taman

Dika den penggoraok
ka diko seka ngganatan

dika den pekawan
ka seka e garing akun

[Chorus]
Pililang ko sayana pakaranon
pililang ko seka boy sei sa puso
Sayanaa marugun a dita die kanggaring
ka diako iran pakayin ka da uba akun tamok
Sayanaa marugun a dita die kanggaring
ka diako iran pakayin ka da uba akun tamok

Dingka pelepati
a ngganatan bo a doniya

so kabaya akun reka
na naden a taman iyan

So kiyangginawae ta
na aya ko den tademan

di epsasambi sa salakaw
a rambayong lilang akun

ka diko seka kateger

[Chorus]
Pililang ko sayana pakaranon
pililang ko seka boy sei sa puso
Sayanaa marugun a dita die kanggaring
ka diako iran pakayin ka da uba akun tamok
Sayanaa marugun a dita die kanggaring
ka diako iran pakayin ka da uba akun tamok

Videokeman Search